engelska/English

Här nedan presenteras specifika slutsatser om nyhetsvanor och inställningar till nyhetsmedia i Sverige. Resultatet kommer från en undersökning av Pew Research Center om nyhetsmedia och politik som genomfördes i åtta västeuropeiska länder mellan den 30 oktober och den 20 december 2017. Undersökningen omfattade fem länder i norra Europa (Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien) och tre i södra Europa (Frankrike, Italien och Spanien).

Åsikter om nyhetsmedia i Sverige

Synen på nyhetsmedias betydelse och förtroendet för dem varierar stort mellan de olika länderna. Vuxna i länder i norra Europa, exempelvis Sverige och Tyskland, är i allmänhet mer benägna att uppge att nyhetsmedia är mycket viktigt och att de litar på nyhetsmedia, medan deltagarna i Frankrike och Italien är minst benägna att säga så.

I Sverige anser en majoritet av vuxna (61 %) att nyhetsmedia är mycket viktigt för samhället. Ungefär samma andel (64 %) uppger att de litar på nyhetsmedia. Här ingår 12 % som uppger att de litar mycket på nyhetsmedia.

Ungefär sex av tio vuxna svenskar anser att nyhetsmedia är mycket viktigt, och ungefär samma andel litar på dem

I de flesta deltagande länder är personer som har populistiska åsikter mindre benägna att uppge att nyhetsmedia är viktiga och att lita på nyhetsmedia än dem som inte har populistiska åsikter. I allmänhet är skillnaderna i inställning till nyhetsmedia små då man jämför personer till vänster på den politiska skalan med personer till höger.

Den populistiska uppdelningen i inställning till media är stor även i Sverige: 49 % av personer med populistiska åsikter uppger att nyhetsmedia är mycket viktiga för samhället i Sverige, jämfört med 71 % av dem som inte har populistiska åsikter. När det gäller förtroende uppger 49 % av dem som har populistiska åsikter att de litar på nyhetsmedia, jämfört med 74 % av dem som inte har populistiska åsikter.

Uppdelning i Sverige mellan dem med och utan populistiska åsikter vad gäller inställning till nyhetsmedia

Primära nyhetskällor i Sverige

När det gäller vilka nyhetskällor som deltagarna uppger att de oftast vänder sig till är uppdelningen mellan vuxna med och utan populistiska åsikter inte lika tydlig som uppdelningen vad gäller nyhetsmedia mer allmänt. I länderna i södra Europa är uppdelningen vad gäller primär nyhetskälla i regel större mellan personer till vänster på den politiska skalan och personer till höger, än mellan dem med och utan populistiska åsikter.

I Sverige är personer på båda sidor på vänster–höger-skalan mest benägna att uppge Sveriges Television/Sveriges Radio (SVT/SR) som primär källa, följt av Aftonbladet.

Svenskar på hela den politiska skalan har generellt sett samma primära nyhetskälla

Användarnas placering av kanalernas ideologier, till höger och till vänster

För många av nyhetskanalerna i de åtta länderna är personer som använder en kanal för att få tillgång till nyheter mer benägna att uppfatta att kanalen i fråga ligger närmare deras egen position på vänster–höger-skalan. I Sverige stämmer detta in på en av kanalerna: SVT. Nyhetsanvändare till höger placerar den här kanalen närmare sin egen ideologi. För fyra nyhetskanaler – TV4, Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) – är nyhetsanvändarna till höger och vänster överens om placeringen på vänster–höger-skalan. En kanal i Sverige, Expressen, följer ett unikt mönster: användare till höger är mer benägna att placera den till vänster jämfört med användare till vänster. Flashback och Nya Tider ingår inte i den här analysen, eftersom urvalet av höger- och vänsteranvändare inte var tillräckligt stort för analys.

Ideologisk placering av nyhetskällor i Sverige

Allmänhetens placering av en kanal skiljer sig i allmänhet från var kanalens genomsnittliga publik faktiskt är placerad på den politiska skalan. För var och en av de nyhetskanaler som ingick i undersökningen tenderar den genomsnittliga publiken (baserat på självrapporterad användning) att hamna nära den politiska mitten. Personer som har hört talas om respektive kanal tenderar dock att placera den antingen längre åt vänster eller längre åt höger än kanalens faktiska ideologiska position på skalan.

I Sverige följs det här mönstret av de flesta studerade kanaler. Medan kanalens nyhetspublik befinner sig nära mitten är de som har hört talas om kanalen i många fall benägna att se den som något mer till höger eller till vänster. Svenska Dagbladet har t.ex. en publik som befinner sig ungefär i mitten på vänster–höger-skalan (3,5 på skalan från 0 till 6), men när deltagarna ombeds att placera kanalen på samma vänster–höger-skala placeras den längre till höger av dem som hört talas om SvD (4,1).

Svenskar är benägna att tro att nyhetskällor i Sverige är mer politiska än vad deras genomsnittliga publik faktiskt är

Förtroende för nyhetskanaler

I sju av de åtta länderna är respektive lands offentliga nyhetsorganisation den mest betrodda av de nyhetskanaler som ingick i undersökningen. I Sverige uppger en stor majoritet (90 %) att de litar på public service-bolaget SVT, följt av 81 % som uppger att de litar på den privata tv-kanalen TV4.

I Sverige litar en stor majoritet på den offentliga nyhetsorganisationen

I linje med förtroendet för nyhetsmedia generellt, varierar förtroendet för specifika kanaler beroende på populistiska åsikter – de som har populistiska åsikter uttrycker lägre förtroende än dem som inte har det.

I Sverige står populistiska åsikter i samband med förtroende för de flesta studerade kanaler, men vänster–höger-skalan är inte en avgörande drivkraft. Exempelvis är de som har populistiska åsikter 26 procentenheter mindre benägna än dem som inte har populistiska åsikter att uppge att de litar på Dagens Nyheter. När det gäller skillnader mellan vänster–höger-ideologier kan en uppdelning ses för endast tre kanaler (SVT, Aftonbladet och Nya Tider) och den är i allmänhet mindre än uppdelningen baserad på populistiska åsikter.

I Sverige litar personer med populistiska åsikter mindre på nyhetskanaler än dem utan sådana åsikter

Användning av och åsikter om sociala medier

Många i Västeuropa får tillgång till nyheter via sociala medier, med Facebook som den mest använda plattformen för nyheter.

En majoritet av vuxna i Sverige (62 %) får tillgång till nyheter via sociala medier, inklusive de 44 % som får tillgång till nyheter via sociala medier varje dag. Facebook är det mest använda sociala nätverket för nyheter: 63 % av konsumenter av nyheter via sociala medier använder det oftast. I Sverige är unga (mellan 18 och 29 år) mer benägna att få tillgång till nyheter via sociala medier varje dag än dem som är 50 år eller äldre (68 % jämfört med 31 %).

En majoritet av svenskarna får tillgång till nyheter via sociala medier, främst Facebook

Ungefär hälften eller fler av konsumenterna av nyheter via sociala medier uppger att de känner till de källor de ser i sociala medier. En stor minoritet uppger dock att de i regel inte är uppmärksamma på källan till de nyheter de ser där.

Konsumenter av nyheter via sociala medier i Sverige liknar andra västeuropéer – 65 % känner till de nyhetskällor de hittar i sociala medier, medan 16 % inte är uppmärksamma på källorna där.

En liten del av de svenskar som får tillgång till nyheter via sociala medier är inte uppmärksamma på källorna där

Ta reda på mer

Den här texten har översatts från engelska till svenska.

En sammanfattning av resultatet från den fullständiga rapporten finns tillgänglig online på svenska. Den fullständiga rapporten och metodologin finns också tillgängliga online på engelska.

Om du vill se den här informationen online på svenska och engelska, liksom data för de sju andra västeuropeiska länder som ingick i undersökningen på engelska och varje lands huvudsakliga språk, kan du gå till: https://pewrsr.ch/SwedenNewsAttitudes.