(Uli Deck/Picture Alliance via Getty Images)
(Uli Deck/Picture Alliance via Getty Images)

Den här texten har översatts från engelska till svenska.

Känslan av att vara emot etablissemanget som ger bränsle åt populistiska rörelser i Västeuropa finns till vänster, i mitten och till höger på det politiska spektrumet enligt en ny rapport från Pew Research Center.

Personer med populistiska åsikter är frustrerade när det gäller de traditionella institutionerna som den nationella riksdagen och den Europeiska Unionen. De är även relativt oroade för ekonomin och för invandringens effekter på samhället. Missnöjet kan delvis vara skälet till att de är mer positiva när det gäller populistiska partier. Men oavsett populistiska åsikter brukar människor föredra partier som återspeglar deras egna ideologiska uppfattningar.

Skillnader på höger-vänsterskalan är fortfarande viktigare än populistiska sympatier när det gäller hur människor ser på statens roll i frågor som ekonomi, rättigheter för homosexuella, kvinnors roll i samhället och även invandringens påverkan.

Undersökningsresultaten kommer från en djupgående studie om allmänhetens åsikter från Pew Research Center där man kartlagt det politiska utrymmet i åtta västeuropeiska länder: Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien, och resultaten baseras på en undersökning som omfattade 16 114 vuxna personer och genomfördes från 30 oktober till 20 december 2017.

I den nya rapporten från Pew Research Center har respondenterna delats in i grupper baserat på hur de själva placerar sig på den ideologiska höger-vänsterskalan, samt deras populistiska uppfattningar. Mätningarna har gjorts avseende deras åsikter om huruvida vanligt folk skulle göra ett bättre jobb än de folkvalda med att lösa landets problem och huruvida de flesta folkvalda bryr sig om vad människor som dem tycker. Kombinationen av ideologi och åsikter av typen anti-etablissemanget gör att man urskiljer sex olika typer av politiska grupper: vänsterpopulister, konventionell vänster, centerpopulister, konventionell center, högerpopulister och konventionell höger. Några viktiga undersökningsresultat från analysen är bland annat:

Staten och ekonomin: Uppdelningen mellan vänster och höger färgar åsikter om statens roll i ekonomiska frågor mer än uppdelningen mellan populistiska och konventionella grupper. I Storbritannien anser till exempel nästan sju av tio respondenter i gruppen konventionell vänster (68 %) att staten bör hjälpa människor till en anständig levnadsstandard. Endast ungefär en tredjedel av den konventionella högern (32 %) håller med om den åsikten, vilket ger en skillnad på 36 procentenheter. För den här frågan är glappet mellan Storbritanniens populistiska och konventionella grupper mycket mindre på alla punkter på den ideologiska skalan. Det är en skillnad på 16 enheter mellan högerpopulister och den konventionella högern, 11 enheter mellan de två grupperna till vänster och endast 4 enheter mellan centergrupperna.

Populism och invandring: Vänster-högerideologi är den tydligaste skiljelinjen för människors åsikter om invandrare. Men generellt för hela vänster-högerspektrumet är respondenter med populistiska åsikter konsekvent mer negativa till invandrare än de som är konventionella i samma ideologi. I Nederländerna till exempel är det mindre sannolikt att svarande inom både vänsterpopulism och konventionell vänster säger att invandrare ökar risken för terrordåd än vad som är fallet för deras respektive motparter. Samtidigt uttrycker vänsterpopulister (38 %) högre orosnivåer än den konventionella vänstern (26 %). På samma sätt gäller för ett antal frågor om invandrare att centerpopulister och högerpopulister i Nederländerna generellt har mer negativa attityder än respektive konventionella center- och högergrupper. I nästan alla länder i undersökningen pekar tendenser på att högerpopulister är den grupp som är mest negativ till invandrare.

Misstro mot institutioner: Över hela det ideologiska spektrumet delar personer med populistiska åsikter en djup otillfredsställelse när det gäller offentliga institutioner, inklusive nationella parlament (riksdag), nyhetsmedia, banker och EU. Faktum är att populistiska åsikter oftare är en mer påtaglig skiljelinje än ideologi när det gäller åsikter om den Brysselbaserade organisationen. I till exempel Nederländerna säger ungefär sex av tio eller färre i de tre populistiska grupperna att EU har varit bra för deras lands ekonomi, jämfört med tre fjärdedelar eller mer bland de konventionella grupperna, oberoende av om de är vänster, center eller höger.

Politiska partier: Generellt sett stödjer personer med populistiska åsikter populistiska partier i större utsträckning än personer med mer konventionella åsikter, men de har ännu inte övergett de traditionella partierna. Istället visar undersökningen att de stödjer partier som passar deras ideologiska uppfattningar. Frankrike är ett tydligt exempel på den här dynamiken. Fler än fyra av tio inom hos den konventionella högern (46 %) och högerpopulisterna (44 %) har en positiv uppfattning om Republikanerna (LR) som är det traditionella högerpartiet i Frankrike. Färre än två av tio av respondenterna i den konventionella vänstern (15 %) och vänsterpopulisterna (11 %) har samma uppfattning. Båda grupperna på vänsterkanten har en mer positiv uppfattning än grupperna som ligger till höger om det traditionella Socialistpartiet (PS) till vänster. De två populistpartierna i Frankrike som ligger på motsatta ändar i det ideologiska spektrumet, Rassemblement national (tidigare Front national) till höger som leds av Marine Le Pen och La France Insoumise till vänster som leds av Jean-Luc Mélenchon, och de tilltalar mest de respondenter från deras respektive ideologiska läger som har populistiska åsikter.

Rättigheter för HBTQ-grupper och könsroller: De flesta personer i Västeuropa stödjer homosexuellas rättigheter att adoptera barn, och många anser också att familjelivet blir bättre när kvinnor har heltidsarbeten. Även om dessa åsikter är vanliga är det mer sannolikt att personer på den ideologiska vänsterskalan delar den här uppfattningen än personer på högerskalan. Populistiska sympatier spelar en mindre roll för det här området.

Den fullständiga rapporten finns endast på engelska.